Skip to content

Neptunia Invest publicerar delårsrapport för Q3 2023

Neptunia post image

Neptunia Invest AB (publ) har offentliggjort delårsrapporten för perioden 1 juli – 30 september 2023, som finns tillgänglig på www.neptuniainvest.se/sv/investerare/finansiella-rapporter/.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Neptunia har investerat 33 Mkr i investeringskategorin Kärninnehav, 25 Mkr i investeringskategorin Minoritetsägda innehav samt 24 Mkr i investeringskategorin Finansiella placeringar.
  • Neptunia har erhållit utdelning från Slättö Förvaltning om 11 Mkr.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • Neptunia har ställt ut ytterligare konvertibler om 24 Mkr. Sammantagen volym uppgår således till ett fulltecknat ramverk om 200 Mkr enligt kommunikation föregående kvartal.
  • Neptunia har rekryterat Henrik Stenlund, med tidigare erfarenhet från rollen som CFO på VEF, som kommer att tillträda rollen som CFO vid årsskiftet.

Finansiell utveckling
Kvartalet jul-sep 2023 (Q3)

  • Substansvärdet uppgick till 2 027 Mkr, en sekventiell minskning om 46 Mkr jämfört med förgående kvartal, främst drivet av negativa värdeförändringar i Finansiella placeringar samt av förvaltnings- och räntekostnader.

Perioden jan-sep 2023 (9m)

  • Substansvärdet per aktie ökade med 872 kr, motsvarande 3 procent, och uppgick till 30 932 kr.
  • Genom utställande av konvertibler, vilka beräknas som eget kapital i nyckeltalet Belåningsgrad, så sänktes belåningen till 15 procent, jämfört med 20 procent föregående år.
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 0,1x för perioden och 0,8x på rullande tolvmånadersbasis. Kassapositionen och kortfristiga fodringar uppgick till 110 Mkr.