Genom investeringar i hållbara & samhällsnyttiga affärsmodeller skapar vi värde över tid

Genom investeringar i hållbara
& samhällsnyttiga affärsmodeller skapar vi värde över tid

Neptunia investerar i områden där vi har en betydande förståelse för marknadernas villkor och där vårt kontaktnät skapar möjligheter till att utveckla företagets affärer och attrahera nyckelpersoner till ledande befattningar i bolagen och dess styrelser.

Läs mer
KONCERNEN
BALANSOMSLUTNING
31 mar 2021
9 858 Mkr
MODERBOLAGET
BALANSOMSLUTNING
31 mar 2021
1 214 Mkr

Kärninnehav

Neptunias portfölj består av tre kärninnehav: Slättö Förvaltning, som drivs av Johan Karlsson (VD och grundare); MW Group, som drivs av Mikael Karlsson (VD och grundare); och SIBS, där Johan Karlsson är medgrundare och styrelseledamot.

Slättö
Förvaltning

Slättö Förvaltning är en förvaltare av alternativa investeringsfonder inriktade på fastighetsinvesteringar i Norden. Slättös fonder utvecklar, förvaltar och förädlar bostadsfastigheter, samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter inom logistik och industri. Per den 31 mars 2021 uppgick Slättös förvaltade kapital till 9,3 Mdkr.

MW
Group

MW Group är ett modernt nordiskt försvars- och säkerhetsföretag som levererar tjänster till samhällsviktiga funktioner i Norden och i internationella projekt. Kunderna är huvudsakligen verksamma inom försvars- och säkerhetsbranschen samt industrier som upprätthåller samhällsviktiga funktioner.

SIBS

SIBS grundades 2016 med ambitionen att revolutionera byggbranschen och är nu en av Nordens snabbast växande bostadsbyggare. Bolaget har utvecklat ett eget byggsystem som sträcker sig över värdekedjan och ger större flexibilitet i utförande och betydligt kortare byggtider. De egenproducerade bostäderna förvaltas långsiktigt inom bolaget.

Minoritetsägda innehav

Neptunia har sedan 2019 byggt upp en portfölj med minoritetsägda innehav som framförallt är aktiva inom området för digitalisering av  fastigheter. Portföljen fokuserar på företag som präglas av starka  entreprenörer, har ett fokus på hållbara och digitala affärsmodeller samt befinner sig i spännande skeden av sin utveckling.

Minoritetsägda innehav

Finansiella placeringar

Som en del av investeringsstrategin investerar Neptunia i Slättös fonder.