Skip to content

Neptunia publicerar delårsrapport för Q1 2024

Neptunia post image

Neptunia Invest AB (publ) har offentliggjort delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2024, som finns tillgänglig på www.neptuniainvest.se/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Väsentliga händelser
Under kvartalet
• Neptunia har investerat 34 Mkr.
• Neptunia har erhållit utdelning om 18 Mkr från Slättö Value Add I och 15 Mkr från Slättö.
• Ramverket för utställda konvertibellån har utökats till 300 Mkr, och ytterligare konvertibler om 40 Mkr har utfärdats.

Efter kvartalets utgång
• Neptunia har ingått ett facilitetsavtal om 600 Mkr med ett syndikat av nordiska banker och därigenom lyckats säkra refinansiering av Neptunias utestående seniora säkerställda obligationer.
• Neptunia har erhållit utdelning om 4 Mkr från Slättö Core +.

Finansiell utveckling
• Substansvärdet uppgick till 2 062 Mkr (2 058), en sekventiell minskning om 13 Mkr jämfört med föregående kvartal.
• Substansvärdet per aktie uppgick till 31 468 Mkr (31 412) motsvarande en sekventiell minskning, driven av räntekostnader.
• EBT uppgick till -13 Mkr (95) för kvartalet och 1 Mkr på rullande tolvmånadersbasis (109).
• Justerad belåningsgrad minskade till 16 procent (17).