Skip to content

Neptunia Invest publicerar delårsrapport för Q1 2022

Neptunia post image

Neptunia Invest AB har offentliggjort delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2022, som finns tillgänglig på www.neptuniainvest.se/investerare.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Substansvärdet uppgick till 1 748 Mkr per den 31 mars 2022, en ökning om 168 Mkr, motsvarande 11 procent, under kvartalet. Substansvärdet per aktie ökade med 4 procent.
 • Moderbolagets EBT för första kvartalet uppgick till 68 Mkr (8).
 • Neptunia genomförde en riktad nyemission till familjen Dinkelspiel och familjen Roos om 100 Mkr.
 • Slättö växte omsättningen med 82 procent, drivet av högre fondförvaltningsavgifter, som i sin tur främst är drivet av den nya fonden Value Add II.
 • Slättös resultat EBT uppgick till 39 Mkr (6), motsvarande en EBT-marginal om 55 procent (25).
 • SIBS redovisar ett resultat EBIT om 166 Mkr.
 • MW Group växte omsättningen med 93 procent. Bolaget har under kvartalet genomfört en nyemission om 50 Mkr för att understödja fortsatt tillväxt.
 • MW Groups affärsområde Strategic Advice har vunnit ett ramavtal om 200 Mkr med Försvarsmakten tillsammans med två andra aktörer.
 • Slättö Value Add I lämnade preferensutdelning varav knappt 18 Mkr tillföll Neptunia, och har vid bolagsstämma fattat beslut om en ytterligare utdelning, varav drygt 40 Mkr tillfaller Neptunia.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Neptunia deltog, tillsammans med bland andra Fjärde AP-fonden och Skandia, som cornerstone-investerare i börsnoteringen av 4C Strategies, en leverantör av mjukvarulösningar och rådgivning för krisberedskap, samhällssäkerhet och försvarsövningar.
 • Neptunia investerade i Realstocks, som erbjuder professionella tjänster inom digital förhandling, signering och hantering av kommersiella fastighetslån.

För ytterligare information:
Johan Karlsson, VD,
Tel: +46 703 55 09
E-post:
johan.karlsson@neptuniainvest.se

Gustav Niblaeus, CFO
Tel:
+46 709 278 974
E-post:
gustav.niblaeus@neptuniainvest.se

Besök även: www.neptuniainvest.se

Denna information är sådan som Neptunia Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
den 27 maj 2022, kl. 08.00 CET.

Neptunia Invest är ett svenskt investmentbolag med nordiskt privat ägande som investerar i företag inom sektorerna finansiella tjänster, fastighet samt försvar och säkerhet. Bland portföljbolagen ingår bland andra Slättö Förvaltning, MW Group, SIBS, Digital Room och Egen Lokal. Neptunia drivs med en stark kultur som präglas av våra värderingar resultat, ansvarstagande och handlingskraft. Neptunia har en obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.neptuniainvest.se.