Skip to content

Neptunia Invest AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

Neptunia post image

Neptunias årsredovisning finns från och med i dag tillgänglig på bolagets hemsida.

”2022 var ett år då Neptunia visade styrka i en skakig omvärld. Ett fruktansvärt krig i Europa bidrog till stigande energipriser, inflation och räntor. Vi lyckades möta det utmanande marknadsklimatet med en väldiversifierad portfölj som visade en positiv avkastning och som med ökad mognadsgrad även genererade ett starkt kassaflöde”, säger Johan Karlsson, VD. Han fortsätter: ”Med ödmjukhet inför framtiden konstaterar vi att vårt samhällsengagerade, långsiktiga fokus har bidragit till att skapa sunda resultat, ett stabilt kassaflöde och förtroende från ägare, medinvesterare och andra intressenter.

Läs mer i Neptunias årsredovisning på www.neptuniainvest.se/investerare.

För ytterligare information:
Johan Karlsson, VD
E-post: johan.karlsson@netuniainvest.se

Gustav Niblaeus, CFO
Tel: +46 70 927 89 74
E-post: gustav.niblaeus@neptuniainvest.se 

Denna information är sådan som Neptunia Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2023 kl. 17.00 CEST.

Neptunia Invest är ett svenskt investmentbolag med nordiskt privat ägande som investerar i företag inom sektorerna finansiella tjänster, fastighet samt försvar och säkerhet. Bland portföljbolagen ingår bland andra Slättö Förvaltning, MW Group, SIBS, Real Alliance, Ingrid Capacity och Borgo. Neptunia drivs med en stark kultur som präglas av våra värderingar resultat, ansvarstagande och handlingskraft. Neptunia har en obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.neptuniainvest.se.