Skip to content

Neptunia publicerar delårsrapport för Q1 2023

Neptunia post image

Neptunia Invest AB (publ) har offentliggjort delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2023, som finns tillgänglig på www.neptuniainvest.se/sv/investerare.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Neptunia har genomfört en nyemission om 100 Mkr, som fulltecknades inom kretsen för Neptunias befintliga aktieägare.
 • Neptunia har välkomnat Backastad som ny aktieägare.
 • Neptunia har investerat 18 Mkr i Slättö Förvaltning och 43 Mkr i minoritetsägda innehav samt finansiella placeringar.
 • Neptunia har redovisat värdeförändringar om 117 Mkr, drivet av en nyemission i Ingrid Capacity till en värdering motsvarande 9,7x på Neptunias investerade kapital.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Neptunia har emitterat seniora säkerställda obligationer om 50 Mkr inom det befintliga obligationsramverket.
 • Neptunia har investerat 20 Mkr i SIBS, som har tecknat ett avtal som omfattar leverans av 2 174 lägenheter till NEOM, Saudiarabien.

Finansiell utveckling

Kvartalet jan-mar 2023

 • Substansvärdet uppgick till 2 058 Mkr vid kvartalets slut, en sekventiell ökning om 194 Mkr jämfört med 31 december 2022, främst drivet av värdeförändringar i minoritetsägda innehav samt en nyemission om 100 Mkr.
 • Den justerade belåningsgraden uppgick till 17 procent (17), vilket är i nivå med samma period förgående år och två procentenheter lägre jämfört med föregående kvartal.
 • Räntetäckningsgraden uppgick till -0,7x (2,6).

Perioden apr 22- mar 2023

 • Substansvärdet ökade med 310 Mkr, motsvarande 18 procent.
 • Substansvärdet per aktie ökade med 3 218 kr, motsvarande 11 procent, och uppgick till 31 412 kr (28 194).
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,8x, jämfört med 3,8x för helåret 2022.