Skip to content

Neptunia publicerar bokslutskommuniké för 2023

Neptunia post image

Neptunia Invest AB (publ) har offentliggjort bokslutskommunikén för perioden 1 januari – 31 december 2023, som finns tillgänglig på www.neptuniainvest.se/sv/investerare/finansiella-rapporter/.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Neptunia har investerat 69 Mkr under kvartalet, varav 50 Mkr i kärninnehav, 10 Mkr i minoritetsägda innehav och 9 Mkr i finansiella placeringar.
  • Neptunia har rekryterat Henrik Stenlund, med tidigare erfarenhet från rollen som CFO på VNV och VEF, som tillträdde rollen som COO/CFO vid årsskiftet.

Finansiell utveckling

Kvartalet okt-dec 2023

  • Substansvärdet uppgick till 2 072 Mkr (1 864), en sekventiell ökning om 45 Mkr jämfört med förgående kvartal.
  • EBT uppgick till 45 Mkr (108).

Perioden jan-dec 2023

  • Substansvärdet per aktie ökade med 1 562 kr, motsvarande 5 procent, och uppgick till 31 622 kr (30 060).
  • EBT uppgick till 109 Mkr (209).
  • Den justerade belåningsgraden reducerades till 17 procent (19).

För ytterligare information:

Johan Karlsson, VD
E-post: johan.karlsson@slatto.se

Henrik Stenlund, COO/CFO
Tel: +46 709 913 970
E-post: henrik.stenlund@neptuniainvest.se

Besök även: www.neptuniainvest.se

Om oss

Neptunia Invest är ett svenskt investmentbolag med nordiskt privat ägande som investerar i företag inom sektorerna finansiella tjänster, fastighet samt försvar och säkerhet. Bland portföljbolagen ingår bland andra Slättö Förvaltning, MW Group, SIBS, Ingrid Capacity, Real Alliance och Borgo. Neptunia drivs med en stark kultur som präglas av våra värderingar resultat, ansvarstagande och handlingskraft. Neptunia har en obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.neptuniainvest.se.

Denna information är sådan information som Neptunia Invest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-02-29 15:00 CET.