Skip to content

Neptunia Invest publicerar delårsrapport för Q3 2022

Neptunia post image
Neptunia Invest AB har offentliggjort delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2022, som finns tillgänglig på www.neptuniainvest.se/investerare.

Neptunias portfölj uppvisade under kvartalet god motståndskraft mot det negativa makroekonomiska klimatet.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Neptunias substansvärde uppgick till 1 756 Mkr per den 30 september 2022, en minskning om 19 Mkr från förgående kvartal. Den årliga substans-värdestillväxten uppgick till 47 procent.
  • Neptunias resultat EBT uppgick till -19 Mkr (142).
  • Slättö redovisar ett resultat EBIT om 5 Mkr (-2), motsvarande en EBIT-marginal om 14 procent (neg.).
  • MW Group redovisar ett resultat operativ EBITDA om 10 Mkr (-4), motsvarande en EBITDA-marginal om 10 procent (neg.).
  • SIBS redovisar ett resultat EBIT om 32 Mkr (107).
  • Slättö har under kvartalet fortsatt att teckna kapitallöften från nya och befintliga nordiska institutionella investerare till Slättö Value Add II.
  • MW Group har genomfört en nyemission om drygt 26 Mkr för att understödja fortsatt tillväxt, varav  Neptunia har investerat knappt 25 Mkr.
  • SIBS andra fabrik invigdes i Penang, Malaysia. Den nya fabriken har på sikt en kapacitet om ca 4 000 lägenheter per år och kommer successivt att öppna upp mot full kapacitet.

Efter kvartalets utgång

  • Neptunia emitterade ytterligare seniora säker-ställda obligationer om 50 Mkr inom ramen för den befintliga obligationen.
  • SIBS har under det fjärde kvartalet genomfört en nyemission om 150 Mkr till en värdering om 2 500 Mkr, varav Neptunia har investerat 25 Mkr.

För ytterligare information:

Johan Karlsson, VD
Tel: +46 703 55 09
E-post:
johan.karlsson@neptuniainvest.se

 

Gustav Niblaeus, CFO
Tel:
+46 709 278 974
E-post:
gustav.niblaeus@neptuniainvest.se

Besök även: www.neptuniainvest.se

Denna information är sådan som Neptunia Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
den 30 november 2022, kl. 16.15 CET.