Skip to content

Neptunia Invest publicerar delårsrapport för Q2 2023

Neptunia post image

Neptunia Invest AB (publ) har offentliggjort delårsrapporten för perioden 1 april – 30 juni 2023, som finns tillgänglig på www.neptuniainvest.se/sv/investerare.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Neptunia har investerat 25 Mkr i kärninnehav, 13 Mkr i minoritetsägda innehav samt 22 Mkr i finansiella placeringar.
 • Neptunia har erhållit utdelningar från Slättö Förvaltning, SIBS och Slättö Value Add I om totalt 44 Mkr, varav 24 Mkr avser sakutdelning.
 • Neptunia har refinansierat skuld om 50 Mkr genom att emittera seniora säkerställda obligationer om 50 Mkr inom det befintliga obligationsramverket.
 • Neptunia har tecknat ett efterställt konvertibellån om totalt 200 Mkr, där hela beloppet är garanterat och 176 Mkr allokerat från befintliga aktieägare och nya investerare.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Neptunia har erhållit utdelning om ytterligare 11 Mkr från Slättö Förvaltning.

Finansiell utveckling

Kvartalet apr-jun 2023

 • Substansvärdet uppgick till 2 073 Mkr vid kvartalets slut, en sekventiell ökning om 15 Mkr jämfört med förgående kvartal, främst drivet av värdeförändring i SIBS samt erhållna utdelningar.
 • Belåningsgraden uppgick till 12 procent, vilket är lägre än förgående kvartal. Minskningen är främst driven av erhållen likvid från tecknade konvertibellån som i definitionen för Neptunias belåningsgrad upptas som eget kapital.
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 0,9x.

Perioden jan-jun 2023

 • Substansvärdet ökade med 209 Mkr, motsvarande 11 procent.
 • Substansvärdet per aktie ökade med 1 570 kr, motsvarande 5 procent, och uppgick till 31 630 kr.
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 0,2x.