Skip to content

Neptunia Invest publicerar delårsrapport för Q2 2022

Neptunia post image
Neptunia Invest AB har offentliggjort delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2022, som finns tillgänglig på www.neptuniainvest.se/investerare.

Fortsatt tillväxt i en osäker omvärld och kraftigt förbättrat kassaflöde tack vare erhållna utdelningar och genomförda avyttringar.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Neptunias substansvärde uppgick till 1 775 Mkr per den 30 juni 2022, en ökning om 27 Mkr, motsvarande 2 procent, under kvartalet.
  • Neptunias resultat EBT uppgick till 52 Mkr (130).
  • Neptunia erhöll utdelningar om 80 Mkr (10) och likvid från avyttring, inklusive återbetalda lån, om 49 Mkr.
  • Slättö växte omsättningen med 73 procent till 38 Mkr (22), drivet av växande fondförvaltningsavgifter.
  • Slättös resultat EBT uppgick till 28 Mkr (7), motsvarande en EBT-marginal om 45 procent (30).
  • MW Group växte omsättningen med drygt 200 procent jämfört med föregående år och med 60 procent jämfört med Q1 2022, framför allt drivet av den ökande efterfrågan på bolagets tjänster inom 5G-utbyggnaden i såväl Sverige som i Norge.
  • SIBS redovisar ett resultat EBIT om 138 Mkr (132).
  • Neptunia investerade i 4C Strategies, en leverantör av mjukvarulösningar och rådgivning för krisberedskap, samhällssäkerhet och försvarsövningar, och i Realstocks, som erbjuder tjänster inom digital förhandling, signering och hantering av kommersiella fastighetslån.
  • Neptunia avyttrade sitt innehav i Egen Lokal vilket resulterade i en total avkastning om 31 Mkr.
  • Neptunia har avtalat om avyttring av Netmore-aktier genom Digital Room, varav ca 45 Mkr tillfaller Neptunia.

För ytterligare information:

Johan Karlsson, VD
Tel: +46 703 55 09
E-post:
johan.karlsson@neptuniainvest.se

 

Gustav Niblaeus, CFO
Tel:
+46 709 278 974
E-post:
gustav.niblaeus@neptuniainvest.se

Besök även: www.neptuniainvest.se

Denna information är sådan som Neptunia Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
den 31 augusti 2022, kl. 08.00 CET.