Skip to content

Neptunia Invest publicerar bokslutskommuniké för 2021

Neptunia post image

Neptunia Invest AB har offentliggjort bokslutskommunikén för perioden 1 januari – 31 december 2021, som finns tillgänglig på www.neptuniainvest.se/investerare.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Koncernens omsättning för fjärde kvartalet uppgick till 114 Mkr (71) och EBT till 454 Mkr (300).
 • Moderbolagets EBT för fjärde kvartalet uppgick till 386 Mkr (210).
 • Slättö Core+ reste drygt 800 Mkr i nya kapitallöften och välkomnar ett antal nya institutionella investerare av typen pensionsfonder och stiftelser.
 • Lars Axelsson och Viktor Tennström från Evolv Property blev nya partners i Slättö Förvaltning med ansvar för lager- och logistik.
 • Slättö Förvaltning expanderar till Finland genom förvärv av en fastighet för logistik och omni-channel med outnyttjade byggrätter i Helsingfors.
 • MW Group har tecknat ett treårsavtal med Ericsson för utbyggnad av 5G-nätet i Norge till ett värde om ca 100 Mkr.
 • Genom deltagande i en riktad nyemission om totalt 250 Mkr har Neptunia investerat 100 Mkr i SIBS och därmed utökat ägandet från 15 till 17 procent.
 • Neptunia har investerat i Norban, en digital marknadsplats och mäklartjänst och har avyttrat sitt innehav i Bolite.
 • Neptunia har investerat 19 Mkr av sitt investeringsåtagande om totalt 50 Mkr i Slättö Value Add II.
   

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Efter kvartalets utgång har Slättö Förvaltning genomfört en extern kassaflödesvärdering av sin stamaktie som en konsekvens av sitt nya partnerprogram. Värderingen genomfördes av KPMG och resulterade i en värdebedömning om cirka 1,1 Mdkr.
 • MW Group har genom dotterbolaget Forest Sense investerat i Arbonaut, ett finskt dataanalysbolag, och gör därmed Forest Sense till en världsledande aktör inom digitalisering av skog.
 • MW Group har investerat i det svenska IoT-cybersäkerhetsföretaget Xertified.
 • Neptunia har genomfört investeringar i Real Alliance, Elivery samt i Borgo.

För ytterligare information:
Johan Karlsson, VD,
Tel: +46 703 55 09
E-post: johan.karlsson@neptuniainvest.se

Gustav Niblaeus, CFO
Tel: +46 709 278 974
E-post: gustav.niblaeus@neptuniainvest.se

Besök även: www.neptuniainvest.se
Denna information är sådan som Neptunia Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
den 28 februari 2022, kl. 08.00 CET.
Neptunia är ett svenskt investmentbolag med nordiskt privat ägande som grundades av bröderna Johan och Mikael Karlsson tillsammans med familjen Ehrnrooth. Neptunia investerar i företag inom sektorerna fastigheter och finans samt inom försvar och säkerhet. Bland portföljbolagen ingår bland andra Slättö Förvaltning, MW Group, SIBS, Digital Room och Egen Lokal. Neptunia drivs med en stark kultur som präglas av våra värderingar resultat, ansvarstagande och handlingskraft. Neptunia har en obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.neptuniainvest.se.