Skip to content

Neptunia Invest AB (publ) publicerar prospekt och ansöker om notering vid Nasdaq Stockholm

Neptunia post image

Neptunia Invest AB (publ) org.nr. 556986-5453 ("Bolaget") har emitterat ytterligare seniort säkerställt obligationslån om 50 000 000 SEK den 4 oktober 2022, inom ett ramverk om totalt 600 000 000 SEK, på den svenska obligationsmarknaden. Obligationerna löper med rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 7,75 procent per år och har slutligt förfall 8 juli 2024.

 

Bolaget kommer att ansöka om att notera obligationslånet på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt.

 

I anslutning till detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med Lag (1991:980) om handel med finansiella intrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Bolagets (www.neptuniainvest.se) webbplatser.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustav Niblaeus, CFO
Tel: +46 709 278 974
E-post: gustav.niblaeus@neptuniainvest.se

 

Denna information är sådan som Neptunia Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 28 november 2022, kl. 16:15 CET.