Skip to content

Neptunia emitterar ytterligare seniora säkerställda obligationer om 50 Mkr

Neptunia post image

Neptunia Invest AB (publ) org.nr. 556986-5453 ("Bolaget") har framgångsrikt emitterat ytterligare seniora säkerställda obligationer till ett belopp om 50 Mkr under det befintliga ramverket om 600 Mkr med slutligt förfall i juli 2024 (ISIN SE0013888120) ("Nya Obligationerna"). Efter emissionen av de Nya Obligationerna, vilken beräknas ske 4 oktober 2022, kommer totalt 550 Mkr att vara emitterat under ramverket.

Priset på de Nya Obligationerna fastställdes till 100 procent av nominellt belopp motsvarande en kupong om STIBOR 3m plus 7,75 procent. De Nya Obligationerna kommer att noteras på Corporate Bond List vid Nasdaq Stockholm.

Arctic Securities AS har agerat finansiell rådgivare och Roschier har agerat legal rådgivare i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustav Niblaeus, CFO
Tel:
+46 709 278 974
E-post:
gustav.niblaeus@neptuniainvest.se

Denna information är sådan som Neptunia Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
den 29 september 2022, kl. 09.00 CEST.