Skip to content

Kallelse till årsstämma i Neptunia Invest AB (publ)

Neptunia post image

Aktieägarna i Neptunia Invest AB (publ), org.nr 556986–5453, kallas härmed till årsstämman 2023 torsdagen den 29 juni kl. 11:00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 19 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 10:30.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som på dagen för årsstämman är införd i aktieboken.

Avsikten är att aktieägare också ska kunna följa förhandlingarna och rösta på stämman digitalt. Detta förutsätter att bolagsstämman med enkel majoritet beslutar för det. Aktieägare som har för avsikt att utnyttja möjligheten att delta på distans ska anmäla sig till bolaget för att få en länk till stämman.

Ombud

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.neptuniainvest.se. Om fullmakt utfärdats av en juridisk person ska även ett registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas fullmakten. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling ska finnas tillgängligt vid årsstämman.

Föreslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Beslut om godkännande av utomståendes närvaro på stämman
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Val av en eller två justeringsmän
 7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. dispositioner beträffande vinst enligt fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Beslut om antal styrelseledamöter
 11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 12. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
 13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Styrelsen föreslår Gunnar Brock som ordförande vid stämman eller, om han inte kan delta vid stämman, annan person som föreslås av styrelsen.

Beslut om dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen, punkt 9 b

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2022 och att vinstmedel balanseras i ny räkning.

Beslut om antal styrelseledamöter, punkt 10

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, punkt 11

Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsen. Styrelsen föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer, punkt 12

Styrelsen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Gunnar Brock, Johan Karlsson, Mikael Karlsson, Georg Ehrnrooth samt Daniel Pilotti. Till styrelseordförande föreslås omval av Gunnar Brock. Till ytterligare ny styrelseledamot föreslås Johan Malm.

Styrelsen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma nyval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor med Mattias Johansson som huvudansvarig revisor.

Antal aktier och röster

I Neptunia Invest AB (publ) finns 65 531 aktier med en röst, motsvarande totalt 65 531 röster. Neptunia Invest AB (publ) innehar vid tiden för utfärdandet av kallelsen inga egna aktier.

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2022 hålls tillgängliga på bolagets kontor på Grev Turegatan 19, 114 38 Stockholm, samt på bolagets webbplats, www.neptuniainvest.se, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att på årsstämman erhålla upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om de anser att detta kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på årsstämman.

_____________
Stockholm, 1 juni 2023
Neptunia Invest AB (publ)
Styrelsen