Skip to content

Neptunia Invest publicerar bokslutskommuniké för 2022

Neptunia post image

Neptunia Invest AB har offentliggjort bokslutskommunikén för perioden 1 januari – 31 december 2022, som finns tillgänglig påwww.neptuniainvest.se/investerare.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Neptunia har under kvartalet fortsatt att investera i sina kärninnehav genom deltagande i nyemissioner i SIBS (25 Mkr) och MW Group (11 Mkr). Vidare har 26 Mkr investerats i minoritetsägda innehav samt finansiella placeringar.
 • Neptunia har erhållit utdelningar och likvider från avyttringar om 52 Mkr.
 • Neptunia har emitterat ytterligare seniora säkerställda obligationer om 50 Mkr inom ramen för den befintliga obligationen.
 • Neptunia övergick per den 1 oktober 2022 till att redovisa som ett Investeringsföretag i enlighet med IFRS 10.
   

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Neptunia har genomfört en riktad nyemission om 100 Mkr. Emissionen fulltecknades inom kretsen för Neptunias befintliga aktieägare.
   

Finansiell utveckling

Kvartalet okt-dec 2022

 • Substansvärdet uppgick till 1 864 Mkr (1 580) per den 31 december 2022, en ökning om 108 Mkr, motsvarande 6 procent, under kvartalet, främst drivet av värdeförändringar inom kärninnehav.
 • Belåningsgraden minskade något under kvartalet, från 20 till 19 procent (19).
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,4x (0,0), drivet av erhållna utdelningar och likvider från avyttringar.

Perioden jan-dec 2022

 • Substansvärdet ökade med 284 Mkr, motsvarande 18 procent, drivet av erhållna utdelningar, värdeförändringar och nyemission.
 • Substansvärdet per aktie ökade med 2 963 Kr, motsvarande 11 procent, och uppgick till 30 060 Kr (27 097).
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,8x (0,2).

För ytterligare information:

Johan Karlsson, VD
Tel: +46 703 55 09
E-post: johan.karlsson@neptuniainvest.se

 

Gustav Niblaeus, CFO
Tel:
+46 709 278 974
E-post: gustav.niblaeus@nepruniainvest.se 

Besök även: www.neptuniainvest.se

Denna information är sådan som Neptunia Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
den 28
februari 2023, kl. 08.00 CET.

Neptunia Invest är ett svenskt investmentbolag med nordiskt privat ägande som investerar i företag inom sektorerna finansiella tjänster, fastighet samt försvar och säkerhet. Bland portföljbolagen ingår bland andra Slättö Förvaltning, MW Group, SIBS, Real Alliance, Ingrid Capacity och Borgo. Neptunia drivs med en stark kultur som präglas av våra värderingar resultat, ansvarstagande och handlingskraft. Neptunia har en obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.neptuniainvest.se.